Affes Statistik-blogg

Utrikes födda i Sverige 1900-2012

Posted in Migration by Affe on mars 18, 2013

ny_kartaKartan över utrikes födda i Sverige är uppdaterad. Nu finns 2011 och 2012 med.
Det blir inte lika dramatiska förändringar med ettårsintervaller jämfört med tio, men det kan ändå vara intressant att följa enskilda länder, vilket man gör genom att klicka på landet och sen växla år.

Vissa länder kan vara svåra att hitta på kartan så jag har lagt till en lista man kan välja från.

Ett annat tillägg är åldersgrupper. 15-54 år samt 15-44 år. På grund av de olika åldersstrukturerna i invandrarpopulationerna blir förändringarna ganska dramatiska. Jämför till exempel Finland och Irak i de olika åldersgrupperna.

Irak är nu det dominerande ursprungslandet i åldersgruppen 15-44 år med 80 292 personer. Att jämföra med hela Norden 47 868 personer.

Klicka på bilden för att komma till kartan.

Observera att javascript måste vara påslaget för att kartan ska fungera.

Tagged with:

Utrikes födda i Sverige under 110 år

Posted in Migration by Affe on januari 1, 2012

Detta är ett försök att få en bild av invandringen till Sverige från år 1900 till 2010. Vad kartorna visar är antalet folkbokförda utrikes födda i Sverige från ett visst land under ett visst år.

Det är inte helt lätt att göra med tanke på alla förändringar som har skett under perioden. Under den interaktiva kartan skriver jag mer om de problemen och hur jag har gått tillväga.

  • Klicka på bilden ovan och vänta tills det har laddat klart.
  • Klicka på ett land för att visa siffrorna för det landet.
  • Klicka på ett årtal för att se förändringen.

Datakällor
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring

Tagged with: ,

Ullenhags myter – Myt 1

Posted in Integration, Migration, Prognoser by Affe on december 20, 2011

Myt 1:

”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.

Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.

Hur tillförlitliga har SCB varit tidigare?

Framtidsprognos 1988 angående folkmängden i Sverige år 2025:

9 023 650

(Källa: SCB Sveriges framtida befolkning; Prognos för åren 1989-2025)

Folkmängden den 31 oktober 2011 var:

9 475 954

9 023 650 uppnåddes någon gång 2004. En felbedömning på 21 år.

Ullenhags mytsida

Nordisk bakgrund i Sverige 1900-2010

Posted in Migration by Affe on oktober 22, 2011


(Uppdatering: Jag har nu hittat uppgifter för 2010 och den uppskattade procentsiffran är korrigerad.)
Detta inlägg kan ses som ett komplement till det tidigare inlägget på samma tema. Här har jag separerat dem med nordisk bakgrund från resten med utländsk bakgrund och placerat dem i de blå staplarna. De har en lite annorlunda nyans så att man kan urskilja dem.

Det är ett bra diagram att ta till när argumentet: ”Men det är ju många från Norden bland invandrarna” dyker upp. Ja, det är fortfarande många från Norden (främst Finland), men trenden är tydlig. Det visar cirkeldiagram ännu bättre.

Fördelning nordisk/utomnordisk av de utrikes födda i populationen.

Procenten ovanför staplarna (det övre diagrammet) avser de med utomnordisk bakgrund (röd och gul). Procenten på de blå staplarna avser de med nordisk bakgrund.

För källmaterial och mer information se det tidigare inlägget.
Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Posted in Integration, Migration by Affe on oktober 21, 2011

Uppdatering. Jag har hittat siffror för 2010 och korrigerat inlägget. 26.8 procent för 2010 är ändrat till 26 procent.

Antalet invånare med utländsk bakgrund ökar snabbt i Sverige. Allra snabbast har ökningen varit de senaste tio åren, då den har fördubblats jämfört med de tjugo åren dessförinnan. I dag har mer än var fjärde invånare i Sverige utländsk bakgrund. Samtidigt minskar andelen svenskfödda med inrikes födda föräldrar.

Diagrammet ovan visar ökningen av människor med utländsk bakgrund i Sverige. De gula och röda staplarna utgör tillsammans det som förr kallades ”utländsk bakgrund”. Procenten ovanför staplarna visar hur stor del av befolkningen som de utgör.

Sedan 2003 för SCB inte längre statistik på svenskfödda med bara en utrikes född förälder. De räknas inte längre till gruppen ”utländsk bakgrund”. Med ett penndrag försvann cirka 565 000 personer från den statistiken. (Uppdatering: Tydligen för SCB fortfarande statistik över det. Mer om det i ett kommande inlägg.)

Bland dessa personer finns säkert många som både ser sig själva som och av andra betraktas som helsvenskar. Men med tanke på hur det ser ut idag, segregation och stor invandring från utpräglat religiösa/patriarkala kulturer kan man förmoda att det ”utländska” i många familjer starkt lever kvar även om bara en förälder är utrikesfödd.

Den gamla definitionen av ”utländsk bakgrund” är mer relevant idag än vad den var för 30 år sedan när invandringen främst kom från mer närliggande länder och kulturer och segregationen var mindre.

Prognosen slog fel

I boken ”Mångfald och ursprung” utgiven av Statens invandrarverk 1997 finns prognoser fram till 2020. Då gällde fortfarande den gamla definitionen av ”utländsk bakgrund”. Deras siffror motsvarar således procentsiffrorna ovanför staplarna i det översta diagrammet.

År 2000 prickade de in bra med 20.4 procent, men det rörde sig ju bara om tre år framåt i tiden. 2010 däremot gick inte riktigt lika bra. 1.5 procent fel låter kanske inte så mycket, men 1.5 procent av Sveriges befolkning rör sig om 140 985 personer. Men å andra sidan kunde ju inte prognosmakarna på Invandrarverket veta att det skulle brinna i huvudet på våra politiker på 2000-talet och i synnerhet efter 2006.

Fördubbling av hastigheten

Det syns inte så tydligt i det översta diagrammet, men hastigheten på invandringen har mer än fördubblats. Under tjugo år, perioden 1980-2000 ökade antalet utrikes födda med 376 845 personer. Under nästföljande tio år, perioden 2000-2010 ökade antalet utrikes födda med 381 131 personer.

Värt att notera är att när den röda stapeln ungefär nått till hälften, 1989, så ansåg dåvarande regering att det hade blivit ohållbart och fattade det så kallade Luciabeslutet.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet.”

Tydligen anser våra makthavare att vi har en fantastiskt mycket bättre mottagningskapacitet idag.

Vissa av de gula staplarna i det övre diagrammet
är uppskattningar. Läs mer om det här:
Beskrivning av uträkningen

Norden

Klicka på bilden till höger för samma diagram men där de utrikes födda från Norden samt deras barn är separerade från resten.
Datakällor
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Befolkning efter bakgrund
Mångfald och ursprung (Statens invandrarverk 1997)
http://www.bgf.nu/lagom/9/ub.html

Relaterat
Vi kommer att vara långt fler än SCB:s prognos
Exit Folkhemssverige kapitel 9 slutsatser
Luciabeslutet och Bildtregeringen – en skräckhistoria (Robsten)

Om Sverige hade haft dansk politik

Posted in Migration by Affe on september 14, 2011

Hur skiljer sig Sverige från Danmark vad gäller antal utrikes födda, och hur har det förändrats de senaste tio åren?

Hur hade Sveriges staplar sett ut om vi hade haft en ”dansk” politik?

Hur hade Danmarks staplar sett ut om de hade haft en ”svensk” politik?

Klicka på bilden till höger för flera jämförande diagram.

Datakällor: Statistics Denmark
SCB – Befolkning – Utrikes födda

Tagged with: , ,

Vilka är nybyggarna i nybyggarlandet?

Posted in Integration, Migration by Affe on september 12, 2011

Den här statistiken tar inte upp på vilket sätt förändringarna har skett. Om det rör sig om arbetskraft, flyktingar, adoptivbarn, anhöriga och så vidare framgår inte. Den tar ett stort kliv över hela den snåriga diskussionen och tittar istället på resultatet. Hur såg det ut den 31 december 2010 jämfört med 31 december 2000?

Den stora elefanten i rummet är förstås stapel 6. Länderna som ingår där är framförallt länder i Mellanöstern, hela Afrika och muslimska länder men även några ”problematiska” länder. Läs mer om gruppindelningen sist i inlägget.

De senaste åren

Jag har fått uppfattningen att en hel del som röstade fram den borgerliga alliansregeringen 2006 gjorde det, åtminstone delvis, i hopp om att Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen skulle göra något åt den stora invandringen. De som gjorde det har goda skäl att vara besvikna. Takten på invandringen från Mellanöstern, Afrika m. fl. i stapel 6 har nästan fördubblats efter valet 2006.

Hur många hyreshus ökar det med per månad?

Siffror är abstrakta. Staplar och diagram ger en bättre bild, men det kan ändå vara svårt att göra sig en föreställning om omfattningen. Ett sätt kan vara att illustrera med hyreshus (inte minst med tanke på bostadskrisen).

I mitt exempel är det 24 lägenheter i varje hus som rymmer cirka 55 hyresgäster.

Utrikes födda från stapel 6 (Mellanöstern, Afrika m. fl.) har de senaste fyra
åren i snitt per månad (observera: per månad) ökat så här mycket:

Sedan Fredrik Reinfeldt tog över stafettpinnen* har alltså de utrikes födda från Mellanöstern, Afrika m. fl. i snitt ökat med 2 711 personer per månad. Innan dess (2000-2006) ökade den gruppen med ”bara” 1 463 personer per månad.
* = De första månaderna efter valet är inte inräknade. De fyra åren avser 31 december 2006 till 31 december 2010.

Men alla finländare då?

När statistik och i synnerhet prognoser över befolkningsutvecklingen presenteras brukar det alltid påpekas att man inte ska glömma alla finländare eller andra utrikes födda från Norden. Nej visst, man ska inte glömma dem, men man ska heller inte glömma hur trenden ser ut. Under samma period som exemplet ovan har finländarna minskat så här mycket per månad:


Utrikes födda från Finland har minskat med i snitt 237 personer per månad de senaste fyra åren.

Finländarna är fortfarande den största gruppen bland de utrikes födda i Sverige. Men inte så värst länge till om trenden fortsätter. Om bara 5-10 år kommer utrikes födda från Irak att vara fler än vårt broderfolk finländarna. (Det kan hända att gruppen ”f.d. Jugoslavien” kniper den förstaplatsen före Irak.)

Beskrivning av statistiken

Siffrorna för varje land är skillnaden mellan 2000 och 2010 i SCB:s statistik om utrikes födda. En gruppindelning är nödvändig att göra, men SCB:s indelning är inte bra. Där hamnar till exempel Thailand och Irak i samma grupp (Asien).

Indelningen är inte helt lätt att göra, och man kan naturligtvis diskutera den. Jag har tänkt i termer av svår-/lätt-integrerade, belastning/tillgång, liknande/främmande kulturer.

Rumänien till exempel hamnar i stapel 6. Hela före detta Jugoslavien finns också i den stapeln, eftersom en viss svårintegrerad grupp tenderar att komma därifrån, i synnerhet de senaste åren. Kategorin ”Okänt födelseland” är också placerad i stapel 6.

Man kan som sagt diskutera gruppindelningen, men även om man flyttar på vissa tveksamma länder så ändrar det inte mycket i det stora hela.

(Ett trettiotal småländer och öriken har jag inte brytt mig om. Det rör sig om 74 personer.)

1. Norden
Finland, Norge, Danmark, Island

2. Sydamerika
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad Tobago, Uruguay, Venezuela

3. Ryssland m. fl.
Ryssland, Sovjetunionen fd, Ukraina, Vitryssland

4. Asien
Bhutan, Fiji, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kambodja, Kina, Korea, nord-, Korea, syd-, Laos, Mauritius, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam

5. EU-USA m. fl.
Australien, Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tjeckoslovakien fd, Tyskland, Ungern, USA

6. Mellanöstern, Afrika m. fl.
Afghanistan, Afrika, Albanien, Arabemiraten Förenade, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Bulgarien, Gaza-området, Georgien, Indonesien, Irak, Iran, Jordanien, f.d. Jugoslavien, Kazakstan, Kirgistan, Kuwait, Libanon, Malaysia, Maldiverna, Moldavien, okänt födelseland, Oman, Pakistan, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Syrien, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan, Västbanken/Gazaremsan, Yemen

Felkällor
Framställningen utgår ifrån antagandet att ingen är dubbelregistrerad. SCB skriver att de nya statsbildningarna kan påverka kvaliteten på statistiken. Det handlar främst om före detta Jugoslavien och före detta Sovjetunionen. Hur och i vilken omfattning det kan påverka framgår inte. Förmodligen inte så mycket eftersom SCB i sina framställningar använder ”f.d. Jugoslavien” för att beteckna alla som kommer därifrån.

Datakälla: SCB – Befolkning – Utrikes födda
Definitioner på SCB
På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund. SvD Dagen
(uppdatering 14 sept: Några korrigeringar samt Mongoliet flyttad till stapel 4.)

Ekonomiskt bistånd i hela Sverige

Posted in Betraktelser, Medias mörkning by Affe on juli 30, 2011

Ekonomiskt bistånd i Sverige under perioden 1998-2010.

Detta och alla andra diagram för enskilda kommuner är faktiska kostnader utan hänsyn taget till KPI.

Här står bland annat vad som ingår i Ekonomiskt bistånd

Uträkning

Fram till och med 2009 var detta relativt enkelt att få fram på SCB:s sida. Nu har någon bestämt att det inte ska vara enkelt längre.

Jag har adderat ihop alla enskilda kommuner. Om en kommun inte har redovisat något år har jag använt föregående års siffra för den kommunen. Jag har inte fått fram exakt samma siffror som Socialstyrelsen.

I deras statistikdatabas får man fram denna totalsiffra för 2010:

Jag får fram siffran 11 594 349 vilket ändå ligger väldigt nära.

När det sen gäller fördelningen utrikes födda/svenskfödda så är det kolumnen ”Okänt” som krånglar till det. Vissa kommuner placerar den summan i ”utrikes födda” och vissa i ”svenskfödda”. Eftersom jag inte har den informationen för 2010 så har jag jämfört Socialstyrelsens siffror med SCB:s siffror och gått efter hur varje kommun fördelade ”Okänt” 2009. Det är en felkälla men vad gör man när Socialstyrelsen har bestämt sig för att inte redovisa som SCB?

Hursomhelst, några miljoner hit eller dit är i sammanhanget småsummor. Det är ju inte de exakta summorna som är intressanta. Det är fördelningen.

PS: Om du använder detta diagram, länka gärna till det här inlägget så alla kan ta del av texten.

Publikation – Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4 2010
Socialstyrelsens statistikdatabas
SCB

Socialbidrag – utrikes födda i Göteborg

Posted in Betraktelser, Migration, På begäran från läsare by Affe on april 23, 2010

Göran Johansson sa alltså detta för 14 år sen. ”Vi klarar det inte.” Han var ”Göteborgs starke man”. En tung sosse.

Källor: Statistikdatabasen/Socialtjänst

%d bloggare gillar detta: