Affes Statistik-blogg

Invandringens förändring

Posted in Integration, Migration by Affe on januari 9, 2013

hdi_grupper_till_bloggVem har mest att tillföra Sverige – en somalisk analfabet eller en högutbildad europé? Svaret är givet. Invandring är inget enhetligt begrepp. Vilka länder invandrarna kommer ifrån får stora och helt olika konsekvenser för mottagarlandet. Invandring från högt utvecklade demokratiska länder är självklart mer positiv än invandring från outvecklade dysfunktionella länder.

Dagens svenska invandring har helt annan karaktär än den första invandringsvågen i modern tid, arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talen. Den kom i huvudsak från högt utvecklade länder inom samma kulturkrets som Sverige, och den fyllde ett stort och skriande behov av arbetskraft i den svenska industrin.

Skiftet kom omkring 1970 när statsminister Olof Palme (s) drev igenom ”den solidariska flyktingpolitiken” och öppnade Sveriges dörrar för utomeuropeisk invandring. I dag kommer en allt större del av invandrarna från underutvecklade länder som Somalia, Afghanistan och Irak. Hur påverkar det Sverige?

Human Development Index (HDI)

HDI är ett internationellt etablerat mått på hur olika länder fungerar. Det är ett index som används av FN för att jämföra välståndet i olika länder på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Men medan BNP fokuserar enbart på materiellt välstånd anses HDI ge en mer heltäckande bild, eftersom det är en sammanvägning av befolkningens förväntade livslängd, utbildningsnivå och BNP.

HDI är uppdelat i fyra grupper:

 • Mycket högt HDI
 • Högt HDI
 • Medel HDI
 • Lågt HDI

Sverige och de flesta andra länder i Europa har mycket högt HDI. Alla länder förutom ”Mycket högt HDI” betraktas som länder i utveckling.

Både ”Medel HDI” och ”Högt HDI” kan vara lite vilseledande. Till exempel återfinns Albanien, Rumänien och Azerbajdzjan i gruppen “Högt HDI”. I gruppen ”Medel HDI” återfinns många afrikanska länder, Irak, Syrien och även länder som Indien och Thailand.

I gruppen “Lågt HDI” återfinns de mest dysfunktionella länderna, till exempel Somalia*, Rwanda, Liberia och Afghanistan. Det är länder som präglas av politiskt och religiöst förtryck, bristfällig samhällsstruktur, analfabetism, korruption, väpnade konflikter, krig, social upplösning och extrem fattigdom.

1960_hdi_miniEn allt större del av de utrikes födda i Sverige kommer från och är präglade av sådana länder. Det är givetvis mer sannolikt att människor från länder med ”Mycket högt HDI” är en tillgång för det land de kommer till än att personer från länder med lågt HDI är det.

Utrikes födda i Sverige 1960

Större delen av den utrikes födda populationen i Sverige 1960 var arbetskraftsinvandrare, de flesta från de nordiska länderna. 289 141 personer (96,5 procent) hade sitt ursprung i länder med mycket högt HDI varav cirka 100 000 från Finland.

Resterande 10 516 (3,5 procent) av de utrikes födda tillhörde någon av de andra grupperna. Cirka 5 000 av dem kom från Ryssland eller Jugoslavien (Högt HDI).

Utrikes födda från länder med lågt HDI utgjorde endast 110 personer (0,04 procent).

1990_hdi_miniUtrikes födda i Sverige 1990

Trettio år senare syns effekterna av kursändringen i invandringspolitiken tydligt. Gruppen ”Mycket högt HDI” utgjorde då 69 procent av den totala utrikes födda populationen.

De resterande tre grupperna har ökat från 3,5 procent 1960 till 31 procent 1990. En stor andel av gruppen ”Högt HDI” är utrikes födda från före detta Jugoslavien, Turkiet och Iran.

Gruppen ”Lågt HDI” har ökat från 110 personer 1960 till 17 067 personer (2,2 procent) 1990.

Utrikes födda i Sverige 2011

2011_hdi_mini2011 kan vi se dramatiska förändringar i gruppen utrikes födda. Invandrare från länder med mycket högt HDI är sedan cirka tio år mindre än de övriga HDI-grupperna.

Gruppen invandrare från länder med lågt HDI passerade 2011 en gräns och blev för första gången fler än 100 000 (104 177 personer). De utgör nu 7,3 procent och ökar mycket kraftigt. Bara under 2012, som inte finns med i denna framställning, beviljade migrationsverket 17 408 uppehållstillstånd/uppehållsrätter från länder med lågt HDI.

Med tanke på att låg-hdi-populationen under trettioårsperioden 1960-1990 ökade med 16 957 personer måste 17 408 på ett år betraktas som en stor utmaning.

Som förstås bara är ett annat ord för möjlighet.

Hur mycket invandring tål Sverige?

Det är en fråga som man inte får ställa, enligt vissa. Men den är i högsta grad befogad.

”Vi har i Sverige aldrig tagit emot så många med låg utbildning. Alltså vi vet inte hur man gör” säger Jan-Olov Lundberg, strategiskt ansvarig för integration i Borlänge kommun.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5292164

Vilken hjälp barn och ungdomar får med skolarbetet av sina föräldrar betyder mycket för hur de lyckas i skolan. Hur påverkar det en skolklass och de enskilda eleverna att vissa föräldrar är analfabeter och själva aldrig har gått i skola? Svenska barn och ungdomar har blivit allt sämre på att läsa och förstå en mer komplicerad text. Det är en trend sedan fyrtio år, men försämringen har accelererat kraftigt det senaste decenniet.

”Nio- och tioåringars läsförmåga har undersökts sedan i mitten av 1960-talet, och även om de första årens svar inte är helt jämförbara med senare resultat är tendensen tydlig: svenska barn läser allt sämre.
 Det är ett förvånande resultat som strider mot vår självbild, där läsande är en del av vår kultur”, säger Monica Rosén, professor på institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet…

http://www.dn.se/kultur-noje/datorerna-far-svenska-barn-att-lasa-allt-samre

Ingen vågar säga det högt – men de starkt försämrade svenska skolresultaten i internationella mätningar är ett resultat bland annat av att en allt större del av elevunderlaget består av invandrarbarn eller barn till föräldrar från låg-HDI-länder.

Det är förstås inte bara läsförståelsen bland barn och unga som påverkas av ett massivt inflöde från länder med lågt HDI och utbredd analfabetism. Många barn och föräldrar till barn är psykiskt söndertrasade av traumatiska upplevelser. Det försvårar naturligtvis ytterligare all kunskapsinhämtning.

int_diagramDet är heller inte bara de som kommer efter 12 års ålder som är ett problem, som Gustav Fridolin och andra försöker inbilla oss. Alla barn, även de som föds i Sverige, med föräldrar som är analfabeter och som kommer från hem utan någon utbildningstradition har och kommer att ha ett mycket sämre utgångsläge i skolan jämfört med andra.

Vi har inte bara antagit den här utmaningen åt oss själva. Vi har även antagit den för framtiden; åt våra barn och barnbarn.

Interaktiva diagram

I den interaktiva avdelningen finns diagram där fler år redovisas och du kan följa utvecklingen från 1900-2011 i både andelar, procentuellt och ökning/minskning från tidigare år. Där listas även länderna i respektive HDI-grupp.

Fotnot: En kortare version av denna artikel publicerades i Dispatch International den 3 jan.

*= Vissa länder finns inte med i HDI 2011. Däribland Somalia som i denna sammanställning rankats efter ett tidigare resultat.

Datakällor och Länkar

Human Development Index 2011
List of countries by Human Development Index
HDI Wikipedia
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Uppehållstillstånd 2012
Ge äldre elever som invandrar en bra start i skolan
Gustav Fridolin: Försämrade kolresultat ska inte kopplas till invandringen

30 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cavatus said, on januari 9, 2013 at 11:10 e m

  Skrämmande siffror och en god förklaring till tillståndet i landet. Men det förnekas av politiker och media. Här kan ni läsa en ypperlig text om hur pengapotter fördelas mellan skolor med svenska respektive utländska barn, samt mycket annat intressant och obekvämt om skolan mm:

  http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/01/sveket-mot-svenskarna-och-de-svenska.html

  Gilla

 2. Tobbes Medieblogg said, on januari 10, 2013 at 4:15 e m

  Mycket bra och intressant, Affe. Det måste vara den röda stapeln som utgör Ullenhags ”600 000 som går till jobbet varje vecka”…

  Gilla

  • Affe said, on januari 10, 2013 at 9:40 e m

   Ha ha, den kopplingen missade jag.

   Gilla

 3. elina said, on januari 11, 2013 at 3:54 e m

  Du skriver: Vi har inte bara antagit den här utmaningen åt oss själva. Vi har även antagit den för framtiden; åt våra barn och barnbarn.
  Men få i styrande ställning har någon hållbar tanke om HUR vi i praktiken löser utmaningen. Att prata och utreda problem kan ju ge vink HUR det löses men det råder närapå tystnad.

  Gilla

 4. Mats said, on januari 12, 2013 at 11:45 f m

  Sklulle vilja se den politiker som kan bestrida detta. Ingen i 7-klövern kan motbevisa denna sanning!

  Gilla

 5. Hiram Li said, on januari 13, 2013 at 2:49 e m

  Jag har nog inte gjort mig känd för att tycka att Affe i vanliga fall håller hög nivå, men detta måste vara bland det sämsta som Affe har fabricerat.

  För det först tycks det mig som om Affe i sina diagram ( ska kolla i genom det en gång till för säkerhets skull) har använt sig av HDI data från 2011 på invandringen från 50 och 60 talet. Finland var på den tiden inte det ekonomiskt välmående land det är i dag. Att använda sig av HDI måttet från 2000 talet på en invandring som skedde för 40-50 år sedan då de ekonomiska förhållandena i länderna såg helt annorlunda är helt och hållet ovetenskapligt. På inget vis kan man ur ett vetenskapligt perspektiv försvara ett sådant förfarande.

  Vidare bör man vara medveten om att invandrare aldrig har haft så hög utbildning som de som kommer hit idag 29% av de som kommit hit på 2000 talet har en minst treårig eftergymnasial utbildning siffran för de som kommit innan 90 talet är 17 %.

  Affe gör ingen förvånad ovetenskaplighet tycks vara ledordet på denna blogg och av allt att döma även på DI.

  Mvh Hiram Li

  Gilla

  • Affe said, on januari 13, 2013 at 5:29 e m

   Ja, det är från HDI-index 2011. Det går inte att göra framställningen på annat sätt än så. Det är först på senare år som listan är någorlunda komplett. 1990 saknades till exempel 70 länder och mätningarna gjordes inte heller på samma sätt. Men även om det hade funnits data för hela perioden hade det ändå inte gått att göra statistiken begriplig om länder under perioden hade hoppat mellan HDI-grupper.

   Gilla

   • Hiram Li said, on januari 14, 2013 at 7:05 e m

    Att det saknas data från ett givet årtal rättfärdigar inte att du använder dig av data från ett årtal som ligger årtionden fel i tid, det är helt enkelt helt felaktigt att göra på det viset.(det tror jag att du egentligen vet om) Om du på allvar vill göra en sådan jämförelse som du gör så måste du använda dig av data som var aktuell när invandringen skedde. Saknas sådan data (vilket det i detta fall tycks göra) får du skapa ett eget index mått som gör att man kan mäta länders välstånd i ett historiskt perspektiv.

    Det du nu gör är totalt felaktigt, på inget vis kan du använda dig av 2011 HDI index för att säga något om hur välståndet i Finland såg ut på 60 talet. För den som är åtminstone lite bevandrad i historia är det uppenbart att Finland på 60 talet var långt ifrån det ekonomiskt välmående land det är idag.

    Att DI har publicerat artikeln suddar ut det lilla uns av trovärdighet de fortfarande hade. Vid närmare eftertanke försvan det nog när det tyckte att det var en smart idé att räkna barn vid namn Mohamed för att avgöra hur många muslimer som föds i Sverige.

    Mvh Hiram Li

    Gilla

   • Anna said, on januari 20, 2013 at 1:27 e m

    Eftersom det klart framgår hur Affe har räknat är det på intet vis oärligt. Trots att det inte finns data från alla år kan man dra rimliga slutsatser från dem som finns.
    Finland var inte 1960 samma land som i dag, det stämmer, men det var inte de andra länderna heller, och det är få länder som helt bytt HDI-grupp under dessa år. Det är nog några länder i Asien och ett fåtal i Latinamerika. Det är ju oftast så att ett land som var välfungerande med 1960-talets mått mätt också är det i dag.

    Gilla

  • Illwill said, on januari 20, 2013 at 4:01 f m

   Vetenskapligt perspektiv? Nog för att jag respekterar Affe, men det här är statistik. Statistik är något man använder för att få fram en hypotes eller för att säkerställa att något inte är ren slump, men riktig vetenskap handlar om att förklara varför något är på ett visst sätt och där hamnar statistik vanligtvis efter ”förbannad lögn” (något du verkar vara van vid).

   Att ens försöka jämföra riktiga flyktingar och arbetsinvandrare med dagens massinvandring av kriminella analfabeter är bara absurt. Visst, det kommer människor till Sverige som är välutbildade och intelligenta (jag har träffat många sådana)…men det är inte de som våldtar, rånar, mördar, lever på bidrag etc. Vill du påstå att somalierna, irakierna, afghanerna och zigenarna som kommer till Sverige är flyktingar, välutbildade och/eller intelligenta? Snälla, gör det så att jag kan idiotförklara dig direkt, Hiram Li.

   Men visst vore det lätt att tro på sådana som du, som kommer med vackra/trevliga lögner…om det bara inte hade varit så att vi varje enskild dag kunde se motsatsen på gatan eller t.o.m i regimmedia.

   En fråga dock, Hiram: varför njuter du av att se svenska flickor våldtagna, misshandlade och mördade? Eller, det kanske är fel av mig att döma dig efter ditt beteende.

   Gilla

 6. […] Läs mera på Affes statistikblogg […]

  Gilla

 7. Olli Rein said, on januari 13, 2013 at 4:39 e m

  Du Hiram Li tycks alltid utgå från att Affe har använt siffror fel, och som här använt 2011 års HDI på 1960-talets invandrare. Personligen vet jag att Affe inte gör så enkla fel, om han nu gör fel över huvudtaget.
  Självklart så ligger inte 1960-talets HDI på 2011 års nivå, utan de som kom då var arbetare och tjänstemän inom industrin. Idag finns ju inte sådana jobb ens kvar, av det som bildade den tidens höga HDI. Men är man inriktad på att hitta fel, så blundar man förmodligen för det som är rätt. På 1960-talet var en duktig, skogsarbetare som kunde hantera en motorsåg en tillgång, då det var den teknik som låg högst upp då. Jag utgår som redan skrivits från att detta är vad Affe räknar med. Hur det senare jämförs törs jag mig inte på att ha någon uppfattning om, utan förlitar mig på Affes professionalitet inom statistikområdet.

  Gilla

  • Affe said, on januari 13, 2013 at 5:36 e m

   Jodå, jag gör nog mina fel. I det här fallet är det dock inget ”fel” i att använda HDI-index för 2011. Det går helt enkelt inte att göra på något annat sätt.

   Gilla

  • Hiram Li said, on januari 14, 2013 at 7:10 e m

   Nu har ju Affe använt siffrorna fel och du bör inte förlita dig på ”Affes professionalitet inom statistikområdet” då Affe inte är professionell på området. Om det inte var tydligt innan så är det uppenbart efter denna artikel.

   Gilla

 8. Olli Rein said, on januari 13, 2013 at 6:37 e m

  Ja då blir det ju helt andra förutsättningar, om det inte finns data för tidigare år.

  Gilla

 9. Pica pica said, on januari 13, 2013 at 9:54 e m

  Såg detta hos Petterssons och blev hänvisad hit. Jag tänkte direkt om det var möjligt att göra statistik på Sveriges utveckling under samma tid 1960 – 2011? Jag menar att utvecklingen har gått så snabbt under dessa 51 år inom alla vetenskaper som har påverkat arbetsmarknadens krav på arbetskraft. Kunde man ställa den statistiken bredvid varandra så måste tom våra politiker inse att med dagens ”import” av arbetskraft så matchas efterfrågan dåligt.

  Gilla

  • Affe said, on januari 14, 2013 at 4:17 e m

   Vet inte riktigt vad du exakt menar med ”statistik på Sveriges utveckling”, men jag antar att du menar hur arbetskraften har sett ut under tidsperioden. Inom vilka områden folk har jobbat. Det borde väl finnas statistik på det. Kanske inte för hela perioden dock.

   Gilla

 10. Pica pica said, on januari 14, 2013 at 6:23 e m

  Förlåt, jag uttryckte mig lite luddigt. Jag tänkte på vilka yrken som fallit bort eller kommit till p g a teknologisk utveckling etc. Problemet säger politikerna är att vi måste skaffa fler jobb som inte kräver utbildning så löser sig det där med arbetslösheten.

  Gilla

 11. Olli Rein said, on januari 14, 2013 at 9:24 e m

  Och vem är nu denne Hiram Li och vad sysslar du med till vardags?

  Gilla

 12. Olli Rein said, on januari 16, 2013 at 3:01 e m

  Jag har ställt en fråga Hiram Li. Var så god och besvara den!

  Gilla

 13. Misslyckande said, on januari 26, 2013 at 5:37 e m

  En somalisk analfabet som haft 6 månader praktik kallad ”instegsjobb” har gjort sin del om han sen har 8 ungar är bara en fördel

  Gilla

 14. Misslyckande said, on januari 26, 2013 at 5:38 e m

  Jag har en plattform svensk integration 1965-2012 klar, där jag täcker fri invandring integration asyl och ebo

  Jag har testat plattformen live mot journalister

  Gilla

 15. Алексей Пряхин said, on januari 29, 2013 at 12:26 e m

  Gentlemen! Crowds of Somalis wanting freebies you will destroy!

  Gilla

 16. […] rekommenderar att läsa Affes inlägg om […]

  Gilla

 17. olli1 said, on februari 1, 2013 at 5:26 e m

  ”Vi har i Sverige aldrig tagit emot så många med låg utbildning. Alltså vi vet inte hur man gör” säger Jan-Olov Lundberg, strategiskt ansvarig för integration i Borlänge kommun.”

  Ett gott råd. Byt jobb Herr:Lundberg

  Gilla

 18. Hiram Li said, on februari 2, 2013 at 10:42 f m

  Läs varför Affes artikel är helt galen http://motargument.se/2013/02/02/granskning-av-affes-statistikblogg-del-3/

  Mvh Hiram Li

  Gilla

 19. John Malone Liberty Media inc said, on november 19, 2013 at 11:37 e m

  ”Dagens svenska invandring har helt annan karaktär än den första invandringsvågen i modern tid, arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talen. Den kom i huvudsak från högt utvecklade länder inom samma kulturkrets som Sverige, och den fyllde ett stort och skriande behov av arbetskraft i den svenska industrin.”

  Affe
  Kan du inte i stället hjälpa till att slå hål på myten att Sverige behövde arbetskraftsinvandring på 1950-60 talet.
  Fakta: Kvinnorna jobbade inte då. Vi hade en dold arbetskraft med nästan 50%. Det är otroligt kränkande mot kvinnorna att man påstår att man var tvungna att släpa in folk eftersom kvinnorna inte klarade av jobben.

  Denna myt är oerhört farlig och måste dödas.

  Gilla

 20. […] Vem har mest att tillföra Sverige – en somalisk analfabet eller en högutbildad europé? Svaret är givet. Invandring är inget enhetligt begrepp. Vilka länder invandrarna kommer ifrån får stora och helt olika konsekvenser för mottagarlandet. Invandring från högt utvecklade demokratiska länder är självklart mer positiv än invandring från outvecklade dysfunktionella länder.” Affes statistik […]

  Gilla

 21. rudisse said, on juli 7, 2015 at 2:40 e m

  Snälla kan du göra tillgängliggöra dina samlade siffror. Man är alltid lite orolig att de skall försvinna och då är det bra att spara ner :) Som det är just nu går detta inte att spara ens till Evernote med Evernote plugin för Chrome…

  Gilla

 22. […] har skrivit en artikel, en artikel som även publicerats i den antimuslimska tidningen Dispatch International, en tidning […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: